Návrh Záverečného účtu obce Ostrá Lúka za rok 2015

Návrh Záverečného účtu obce Ostrá Lúka za rok 2015.

Návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom

V prílohe je návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom na území obce Ostrá Lúka.

Zápisnica a uznesenie č. 2/2016 zo dňa 6.5.2016

V prílohe sú zverejnené Zápisnica a uznesenie č. 2/2016 zo dňa 6.5.2016

Oprava vodnej nádrže v strede obce

Dňa 14.4.2016 sa v našej obci opravovala vodná nádrž - tajch. Po dôkladnom vyčistení sa na dno vodnej nádrže položila kari-rohož, a boli objenané dva domiešavače s betónom, ktorý pokryl celé dno tajchu. Chcem poďakovať všetkým, čo proložili ruku k dielu. A tu je pár fotiek ...

MDŽ 2016 v Ostrej Lúke

V kultúrnom dome v Ostrej Lúke sa dňa 13.3.2016 o 16:00 hod. konala oslava Medzinárodného dňa žien. Pre ženy bolo pripravené vystúpenie spevákov z Pink Harmony Academy Zvolen, ktorí zožali veľký úspech. Následne bola každá zo žien obdarovaná kvietkom a posedelo sa pri občerstvení. Prikladám pár fotiek . . .

Sadovnícke úpravy centra obce, Ostrá Lúka

V prílohách je zverejnená inventarizácia drevín v centre obce Ostrá Lúka a tiež sadovnícky návrh riešenia exteriéru a zakomponovanie prvkov drobnej architektúry v rámci centrálneho priestranstva v obci Ostrá Lúka. Predpokladaný návrh je spracovaný v stupni inventarizácia drevín a ideová štúdia.

Harmonogram zberu odpadov 1-6.2016

V prílohe sa nachádza harmonogram zberu odpadov na prvý polrok 2016 v Ostrej Lúke. 

Syndikovať obsah