Pozvánka na brigádu - Deň zeme

Zber veľkoobjemového odpadu 20.4.2018

Časopis Život - Krásna, vzdelaná a milovaná Štúrom? Historici sa s nadšencami zhodujú iba na Adelinom intelekte

V časopise Život uverejnili článok o Adele Ostrolúckej, môžete si ho prečítať v odkaze: www.zivot.sk/clanok/550306/krasna-vzdelana-a-milovana-sturom-historici-s...

Verejná obchodná súťaž - predaj kaštieľa

V prílohe sú zverejnené podmienky predaja.

Územný plán obce Ostrá Lúka - Zmeny a doplnky č.4

Dôvodom obstarania Územného plánu obce Ostrá Lúka - Zmeny a doplnky č. 4 bol súhlas Obce Ostrá Lúka, ako orgánu územného plánovania v zmysle § 16 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov(stavebný zákon), na obstaranie zmien a doplnkov platného ÚPN O Ostrá Lúka dotknutých častí územia. Zmeny a doplnky č. 4 riešia rozšírenie záberov bývania v centrálnej časti územia spolu s funkciami podporujúcimi cestovný ruch. Ide o viaceré lokality bývania v zastavanom území obce a v jeho tesnej blízkosti a dve lokality - jedna v oblasti „Guzdín“ a jedna v blízkosti futbalového ihriska v lokalite „Slný jarok“.

VZN 2/2018, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚP obce Ostrá Lúka - Zmeny a doplnky č.4

Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu obce Ostrá Lúka podľa Zmien a doplnkov č. 4. Záväzné regulatívy sú vymedzené formou zmien a doplnenia do záväzných regulatívov záväznej časti ÚPN O Ostrá Lúka, ktorá bola vyhlásená VZN č. 1/2002 v znení neskorších zmien a doplnkov (Zmeny a doplnky č. 1, Zmeny a doplnky č. 2, Zmeny a doplnky č. 3, ktoré boli vyhlásené VZN č. 1/2013, 1/2014 a 1/2017). VZN 2/2018 bolo schválené dňa 5.4.2018.

Venujte 2% pre obec Ostrá Lúka

Ak ste sa ešte nerozhodli komu venujete 2%  z odvedenej dane, môžete ich venovať obci Ostrá Lúka!

Kultúrna sobota v obci Ostrá Lúka 10.3.2018

V sobotu 10.3.2018 Zbor pre občianske záležitosti v Ostrej Lúke si naplánoval stretnutia, o ktorých by Vás chcel informovať.Na úvod privítal v zasadačke obecného úradu pri príležitosti vzácnych životných jubileí našich spoluobčanov, ktorí koncom roku 2017 a začiatkom tohto roku oslávili svoje okrúhle narodeniny. Ešte raz im prajem do ďalších rokov hlavne veľa zdravia, šťastia, pokoj a lásku v rodine. A tu je pár fotiek ... 

Harmonogram zberu odpadov v Ostrej Lúke - 2018

V prílohe je zverejnený harmonogram zberu zmesového komunálneho odpadu a triedeného odpadu v obci Ostrá Lúka v roku 2018. O zbere ostatných komodít budete včas informovaný.Zaujíma Vás, ako ďalej sa pracúvajú plasty, ktoré vyseparujete? Môžete si to pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=UgSydfSRQSg&feature=youtu.be 

Digitálny rozhlas v našej obci

Zmeškali ste dedinský rozhlas? Prišli ste kvôli tomu o dôležité informácie? 

Syndikovať obsah