Verejné vyhlášky

Verejné vyhlášky vydané obecným úradom

Návrh VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných pristranstvách

Toto všeobecne záväzné nariadenie vyhradzuje miesta a stanovuje podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do orgánov Národnej rady Slovenskej republiky, do Európskeho parlamentu, do orgánov samosprávnych krajov a orgánov samosprávy obcí.

Schválený záverečný účet obce Ostrá Lúka za rok 2016

V prílohe je zverejnený schválený Záverečný účet obce Ostrá Lúka za rok 2016.

Návrh VZN o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody ...

V prílohe je zverejnený návrh VZN o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody, o spôsobe náhradného zásobovania vodou, o zneškodňovaní obsahu žúmp a spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd. Prijatím tohto VZN bude strácať platnosť a účinnosť VZN č.1/2008 o obchodných podmienkach dodávania vody z verejného vodovodu a obchodných podmienkach odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou.

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ostrá Lúka

V prílohe je VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ostrá Lúka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce zo dňa 15.12.2004 

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácii pre územie Banskobystrického kraja - záverečné stanovisko

Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici, odbor starostlivosti o životné prostredie, (ďalej len „krajský úrad“)

Syndikovať obsah