VZN

Všeobecno-záväzné nariadenia

VZN 1/2017 - Záväzná časť ÚP obce Ostrá Lúka - Zmeny a doplnky č.3

V prílohe je VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚP obce Ostrá Lúka - Zmeny a doplnky č.3 a ktorým mení a dopĺňa VZN obce Ostrá Lúka č. 1/2002, ktorým boli vyhlásené záväzné časti územného plánu obce Ostrá Lúka.

VZN - Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Ostrá Lúka

V prílohe sa nachádza VZN - Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Ostrá Lúka.

VZN o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Ostrá Lúka

V prílohe sa nachádza VZN o miestnom poplatku za rozvoj  na území obce Ostrá Lúka.

VZN na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou

V prílohe je Všeobecne záväzné nariadenie obce Ostrá Lúka, ktorým sa určujú podmienky na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou v obci Ostrá Lúka.

VZN DzN a KO na rok 2017

V prílohe je zverejnený všeobecne závezné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017 

VZN o nakladaní s komunálnym odpadom

V prílohe je VZN o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom na území obce Ostrá Lúka.

VZN č.2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ostrá Lúka

VZN č.2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ostrá Lúka, ktoré bolo schválené dňa 10.12.2015 na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

VZN č.1/2015 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody, o spôsobe náhradného zásobovania vodou, o zneškodňovaní obsahu žúmp a spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd.

V prílohe je zverejnený návrh VZN o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody, o spôsobe náhradného zásobovania vodou, o zneškodňovaní obsahu žúmp a spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd. Prijatím tohto VZN bude strácať platnosť a účinnosť VZN č.1/2008 o obchodných podmienkach dodávania vody z verejného vodovodu a obchodných podmienkach odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou.

VZN č.2/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Ostrá Lúka

VZN sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Ostrá Lúka

VZN č.1/2014 zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Ostrá Lúka

VZN vymedzuje záväzné časti Územného plánu obce Ostrá Lúka, Zmeny a doplnky č.2, schválené obecným zastupiteľstvom obce Ostrá Lúka dňa 14.8.2014. Riešené územie zahŕňa lokalitu Ľakšová v rozsahu vymedzeného územia.

Syndikovať obsah