Rýchlostná cesta R3 ZVOLEN - ŠAHY - zaslanie správy o hodnotení činnosti

Obec Ostrá Lúka  ako dotknutý účastník konania v zmysle § 34 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  zverejňuje záverečné zhrnutie - správu o hodnotení činnosti"Rýchlostná cesta R3 Zvolen - Šahy",ktorá je uverejnená na webovom sídle MŽP SR :http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rychlostna-cesta-r3-zvolen-sahyDo správy o hodnotení je možné nahliadnuť na Obecnom úrade  v Ostrej Lúke, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady  si vyhotoviť kópie v lehote 30 dní od  zverejnenia tohto oznámenia. V rovnakej lehote je dotknutá obec povinná zabezpečiť po dohode s navrhovateľom  verejné prerokovanie navrhovanej činnosti.  Verejnosť bude o termíne verejného prerokovania informovaná najneskôr desať dní pred jeho konaním.

PrílohaVeľkosť
Zasdlanie správy o hodnotení činnosti.PDF980.17 KB