Stavebný úrad - Spoločný obecný úrad

Adresa:

Námestie slobody 22

960 01 Zvolen

Telefón: 045 530 3285

 

Zabezpečuje výkon úloh štátnej správy zverených zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a samosprávne kraje na úseku:
 

a/ územného plánovania a stavebného poriadku v zmysle zákona č.50/76 Zb. v platnom znení
b/ ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona č. 543/01 Z. z. v platnom znení
c/ vodného hospodárstva v zmysle zákona č.135/74 Zb. v platnom znení
d/ pozemných komunikácií v zmysle zákona č. 135/61 Zb. v platnom znení

Žiadosti občanov sa podávajú na obecnom úrade a starosta obce doručuje písomnosti na vybavenie spoločnému obecnému úradu.

PrílohaVeľkosť
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby30.5 KB
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia30 KB
Návrh na vydanie územného rozhodnutia44 KB
Ohlásenie drobnej stavby29.5 KB
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby38 KB
Žiadosť o povolenie terénnych úprav36.5 KB
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením30 KB
Žiadosť o stavebné povolenie47 KB
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín41 KB
Správne poplatky112.01 KB