Základné informácie

Informácie o webovom sídle

Vitajte na oficiálnej webovej stránke obce Ostrá Lúka.Stránka bola uvedená do prevádzky 7.4.2011 a je spravovaná prostredníctvom slobodného systému pre správu obsahu (CMS) Drupal.

Webové sídlo obce Ostrá Lúka sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok - novely 570/2009 zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.

Pri vytváraní stránky bola snaha o prístupnosť obsahu a funkčnosti. Usporiadanie stránok a jej ovládanie je navrhnuté s prihliadnutím na ich dostupnosť aj v alternatívnych prehliadačoch (napríklad v textových prehliadačoch, hlasových čítačkách a podobne) a tiež osobám so špecifickými potrebami.

Web stránka www.ostraluka.sk je v súlade so všetkými dôležitými pravidlami a doporučeniami prístupnosti podľa nasledujúcich metodík: WCAG 1.0 od konzorcia W3C, Pravidlá pre tvorbu prístupného webu (pristupnost.nawebu.cz) a Blind Friendly web (Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska). Pri návrhu dizajnu bola použitá šablóna Mix and Match, ktorá je vytvorená v súlade so štandardom XHTML 1.0 Strict. Vypnutie kaskádnych štýlov (CSS) neovplyvňuje prístupnosť web stránky. Pri tvorbe web stránky bol kladený dôraz aj na dodržanie sémantických pravidiel podľa doporučení uvedených v projekte Sémantika - pravý význam značiek.

Publikované texty nie sú definované v absolútnych jednotkách a je teda možné ich veľkosť upraviť prostredníctvom nastavenia internetového prehliadača. Textové odkazy sú jednoznačne odlíšené od okolitého textu zmenenou farbou a podčiarknutím. Odkazy sa neotvárajú do nového okna. Pri odkazoch na iné ako HTML dokumenty je o tomto používateľ informovaný prostredníctvom atribútu Title.

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou alebo používaním tohoto webu, kontaktujte správcu webového sídla. Nedostatky sa pokúsime čo najskôr odstrániť.

Správca a vlastník obsahu

Obec Ostrá Lúka
Ostrá Lúka 58
Dobrá Niva
962 61

IČO: 320161
Bankové spojenie: DEXIA Banka Zvolen, č.ú.: 1203377005/5600

Mailové kontakty

Všeobecné informácie: obec@ostraluka.sk
Starosta: starosta@ostraluka.sk
Pracovníci obecného úradu: ---

Technický prevádzkovateľ

---

Správca obsahu webového sídla

Bc. Ivan Hybský
webmaster@ostraluka.sk

Informácie o kompetenciách

Obec Ostrá Lúka je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje kompetencie vykonáva podľa zákona Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.

Obec Ostrá Lúka spravuje:

  • Obecný úrad
  • Obecnú knižnicu
  • Obecný vodovod
  • Obecnú kanalizáciu a ČOV
  • Obecný cintorín a dom poslednej rozlúčky